Arbetslivet är en väldigt stor del av gemene mans liv. Det ingår som en del av människans natur och fungerar som lika självklara vardagsinstitutioner som familj, vänner samt fritidsintressen. Vi är alla olika samt med diverse förutsättningar och bakgrund. Det här kan bero på flera olika anledningar men vad vi ska komma ihåg är att vi trots allt lever i en både orättvis och ojämlik värld där ett arbete för vissa aldrig ens kan bli en realitet.

Arbete förknippas allt som oftast i första hand med företag. Antingen är vi anställda eller arbetsgivare. Det här kan bestå av både fysiska personer och varumärken. Det går trots allt inte att bortse från det faktum att det ändå från början är enskilda individer som ligger bakom alla företagsprojekt.

Företag har mer eller mindre funnits i alla tider. Det här började egentligen redan när vi tog våra första steg på denna planet. Vi är människor där överlevnad alltid fungerat som en naturlig drift. Att vara företagsam handlar till mångt och mycket om detsamma även om det i begynnelsen inte nödvändigtvis behövde innebära makt, pengar, skyldigheter och rättigheter. En entydig definition på vad företag egentligen är och står för är svår att ge sig på. Eftersom det samtidigt är ett så otroligt brett område behövs hänsyn tas till en lång rad omständigheter. I grund och botten handlar det om någon form av grupperingar där en eller flera personer tar ett övergripande ansvar. Verksamheten framträder när varor och eller tjänster börjar utbytas individer eller grupper i mellan. Det skapas ett beroendeförhållande där tjänster bytes mot andra tjänster alternativt någon form av likvida medel. Själva företagsmodellen skapas med andra ord redan när vi socialiserar oss med varandra. Det här har i sin tur sedan övergått till en mer övergripande struktur med andra tillhörande inslag.

Människan är i grunden en organiserad varelse även i de mest primitiva miljöer. Det finns någon slags inbyggd drift i att vi vill ha ordning och reda. Precis som med allt annat finns det även undantag här men detta är den generella uppfattningen. Detta tillvägagångssätt har sedan packats ihop och slagits in i företagens kärna. Alla bolag fungerar på väldigt olika sätt. De har varierande styrning, syfte, mål och syfte. Det finns med andra ord ingen universallösning på hur ett företag bör och ska se ut.

Den gemensamma nämnaren är att företagen består av någon form av organisation där mänskliga alternativt materiella resurser ska köpas, säljas, fördelas eller utvecklas. Det sker med andra ord en samordning av dessa ytterligheter för att försöka ta organisationen i en bestämd riktning.

Det finns aldrig någon garanti på hur denna väg ser ut. Det baseras till mångt och mycket hur själva synkroniseringen ser ut.