Företag har sedan urminnes tider haft stor påverkan på mänskligheten. Det kan med fog påstås att dessa båda ytterligheter ingår i ett slags beroendeförhållande där det ena inte utesluter det andra och vice versa. Företag behöver människor som en stark resurs i sin fortsatta existens samt utveckling. På samma sätt råder även motsatsen eftersom människor behöver företag för att arbetssituationer ska uppstå vilket i längden är starkt bidragande till den stora massans överlevnad. Inom förhållandet kan det ibland uppstå komplikationer. Det kan exempelvis handla om när meningsskiljaktigheter utbytes eller när grus i maskineriet uppstår i form av uppsägning, varsel eller andra ekonomiska samt sociala konflikter.

Människan fungerar som en av de viktigaste komponenterna i ett företag. Det här beror till mångt och mycket att just människorna är den genuint tänkande beståndsdelen. Vi är den enda levande organismen som på gott och ont kan planera för framtiden. Denna antecipatoriska förmåga gör det möjligt att föreställa sig morgondagen, vilket saknar motstycke bland jordens andra arter. Det ter sig därmed heller inte särskilt konstigt att det är just människan som också är planetens härskare. Huruvida det i första hand är något positivt eller negativt förhåller sig svåranalyserat eftersom konsekvenser baserade på båda sidorna av myntet genom historiens gång har varit tydligt framträdande. Det kan när allt kommer omkring inte stickas under stol med människans egenskaper som inte kan besegras av någon tänkande dator. Livet utspelar sig trots allt i en fysisk värld och är samtidigt också denne som hänsyn i första hand ska tas till. Datorer och andra ickemänskliga resurser kan varken bli sociala eller visa den ack så viktiga empati som ligger till grund för såväl välmående som reflektioner.